ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 609), w związku z 5 uchwały Rady Gminy Kunice Nr XX1X/163/05 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie statutu sołectwa Ziemnice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 112, poz. 2424) zmienionej uchwalą Rady Gminy Kunice Nr XXI/125/12 z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ziemnice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r., poz. 429) i uchwalą Rady Gminy Kunice Nr XXII/149/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ziemnice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r., poz. 430)

zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie ZIEMNICE.

Zebranie odbędzie się w dniu:

25 CZERWCA 2024 r. (wtorek)

o godz. 17:00 w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ziemnicach

Proponowany porządek zebrania:

1) otwarcie zebrania wiejskiego,

2) wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego,

3) powołanie komisji skrutacyjnej,

4) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,

5) wybór sołtysa,

6) ustalenie liczby członków rady soleckiej,

7) zgłaszanie kandydatów na członków rady soleckiej,

8) wybór rady soleckiej,

9) sprawy różne,

10) zamknięcie zebrania wiejskiego.

W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie o godz. 17:30, tj. Po upływie 30 minut od pierwszego zebrania (jednak nie mniej niż 20 osób).

Informacja dotycząca osób uprawnionych do glosowania Prawo do glosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stale, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

Wójt Gminy Kunice /-/

Krzysztof BŁĄDZIŃSKI

Sołtys Zygmunt Bystryk zaprasza mieszkańców wsi Ziemnice na konsultacje w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowania działki nr 828/9 ( działka przy WOK Ziemnice ul. Ogrodowa 3 – świetlica).
Konsultacje odbędą się dnia 12.12.2023 ( wtorek ) o godzinie 19.00 w WOK Ziemnice ( Świetlica przy ul. Ogrodowej 3 )

Z poważaniem
Sołtys wsi Ziemnice
Zygmunt Bystryk

Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ograniczenia udostępniania świetlicy wiejskiej w Ziemnicach dla osób z poza gminy Kunice.

Uzasadnienie :

Budynek świetlicy w Ziemnicach był wykorzystywany na różnego rodzaju okazje około 9 razy w2022 r. Imprezy głównie „ osiemnastki „ organizowane przez osoby z poza gminy odbywały się z soboty na niedzielę . Kumulacja tych imprez była w okresie wakacyjnym. Imprezowicze dostarczyli okolicznym mieszkańcom wiele uciążliwych atrakcji : fajerwerki, burdy pijackie na ul. Ogrodowej oraz głośna muzyka do rana.

Świetlica wiejska w Ziemnicach wybudowana z dofinansowaniem z PROW miała z założenia służyć mieszkańcom Ziemnic i gminy Kunice. A obecnie są to głównie mieszkańcy Legnicy. Za bardzo niską opłatę za media i wypożyczenie mebli i naczyń intensywnie zużywane jest nasze gminne mienie.

Proszę o interwencję w tej sprawie.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski