Zebranie wiejskie – Funduszu Sołeckiego 2022

Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. (czwartek) o godzinie 19:00 w sali świetlicy wiejskiej w Ziemnicach przy ul. Ogrodowej 6.

Tematem zebrania będą sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2022.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców miejscowości Ziemnice.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Fundusz sołecki

W kwietniu 2009 roku weszła w życie rządowa Ustawa o „Funduszu sołeckim” (Dz. U. Nr.52. poz420), która pozwala Radom gmin wyodrębnić w budżecie gminy środki na potrzeby poszczególnych miejscowości. Pieniądze rozdzielone są na poszczególne miejscowości proporcjonalnie do ilości mieszkańców.

Kwota przypadająca na wieś Ziemnice w roku 2022 wynosi 44 693,80 zł.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku do wójta gminy w terminie do 30.09.2021 w oparciu o Uchwałę zebrania wiejskiego.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Podjęte zadania mogą być finansowane również z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez radę sołecką, pozyskane od sponsorów lub stowarzyszeń. Głównym założeniem funduszu sołeckiego jest pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wkład własnej pracy we wspólne przedsięwzięcia.

Wniosek z zadaniami do przegłosowania na zebraniu wiejskim może składać :

 1. Sołtys wsi
 2. Rada sołecka
 3. Grupa mieszkańców Ziemnic (co najmniej 15 osobowa)

Przedsięwzięcia muszą spełniać 3 warunki:

 1. Muszą być usytuowane na działkach należących do Gminy Kunice
 2. Muszą być zadaniem własnym gminy
 3. Wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć w 2022 r – 44 693,80 zł.

Wnioski łożone na piśmie muszą zawierać:

 • nazwę przedsięwzięcia
 • kosztorys przedsięwzięcia
 • kilku zdaniowe uzasadnienie (co będzie efektem działania, i ilu mieszkańcom to zadanie będzie służyć)

Propozycją sołtysa Ziemnic na wykorzystanie kwoty funduszu sołeckiego jest budowa ogrodzenia wokół Domu Kultury przy ul. Ogrodowej oraz doposażenie kuchni i sal w w/w obiekcie.

Drodzy mieszkańcy Ziemnic proszę abyśmy zgodnie, w sposób demokratyczny wybrali najpilniejsze do wykonania zadania, które poprawią bezpieczeństwo, estetykę i jakość życia naszych mieszkańców.

Zygmunt Bystryk – Sołtys

ZUK Kunice zaprasza do podpisywania umów

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza do zawarcia umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. ZUK znajduje się Jaśkowicach Legnickich 49, jest czynny w dni robocze od 7-17 oraz w soboty od 9-11. Kontakt telefoniczny pod numerem 519 424 580, e-mail: biuro@zukkunice.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://zukkunice.pl/

Oświadczenie HEMIZ-BIS

Zebranie wiejskie

Zawiadamiam, że zebranie wiejskie mieszkańców wsi Ziemnice odbędzie się dnia 08.07.2021 r. o godzinie 18.45 w świetlicy wiejskiej w Ziemnicach.

Zebranie wiejskie zwołane jest w celu przekazania informacji w sprawie zmiany taryf cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz zmiany operatora sieci wodnokanalizacyjnej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Informacja w sprawie zmiany taryf cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz zmiany operatora sieci wodnokanalizacyjnej.
 4. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Zrzeczenie się mandatu

Andrzej Roman Ostrowski
Ziemnice dnia 01.07.2021 r.

Pan Zdzisław Tersa
Wójt Gminy Kunice

Oświadczam, iż zrzekam się mandatu Radnego Gminy Kunice.

Uzasadnienie:

Mieszkańcy Ziemnic w czasie wyborów samorządowych trzykrotnie obdarzyli mnie mandatem zaufania, czego owocem było objęcie funkcji Radnego Gminy Kunice a w obecnej kadencji Przewodniczącego Rady Gminy.

Przez cały okres mojej pracy w samorządzie działałem dla dobra mieszkańców mojej miejscowości i całej lokalnej społeczności. Czyniłem to aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej. Jestem dumny z tego, że mogłem służyć naszej małej Ojczyźnie.

W obecnej sytuacji pełnienie tych zaszczytnych funkcji było by nadużyciem zaufania moich wyborców i sprzeniewierzeniem się wyznawanych prze mnie wartościom.

mgr inż. Andrzej Ostrowski

Harmonogram odbioru odpadów, lipiec-grudzień 2021


Harmonogram wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów na okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021.

Pobierz plik PDF

Fundusz Sołecki

W kwietniu 2009 roku weszła w życie rządowa Ustawa z dnia 20 lutego 2009 o Funduszu Sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420), która pozwala radom gmin na tworzenie funduszów soleckich, dzięki którym sołectwa będą dysponowały środkami na finansowanie lokalnych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Rada gminy Kunice podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego dla wszystkich 13 miejscowości. Ilość pieniędzy przeznaczonych dla danego sołectwa uzależniona jest od zamożności gminy oraz liczby zameldowanych mieszkańców.

Kwota przypadająca na wieś Ziemnice do wykorzystania w 2021 r wynosi 41 600 zł

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku uchwalonego na zebraniu wiejskim do wójta gminy Kunice. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem w terminie do 30.09.2020 r.

Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na realizację zadań gminy służących poprawie jakości życia jej mieszkańców:

 1. Budowa lub remont placów zabaw i obiektów sportowych.
 2. Budowa lub naprawa chodników, ścieżek pieszych i rowerowych.
 3. Wyposażenie lub doposażenie obiektów gminnych ( placów zabaw, świetlic)
 4. Założenie parków, skwerów lub zieleńców
 5. Itp.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Pieniądze przyznane sołectwu muszą być wykorzystane wdanym roku, nie można ich wydać w roku następnym. Podjęte zadania mogą być również finansowane z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez radę Sołecką, wsparcie różnego rodzaju stowarzyszeń oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców poprzez wkład własnej pracy.

W roku 2021 sołtys Zygmunt Bystryk proponuje aby część funduszu przeznaczyć na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy w Ziemnicach (zakończenie budowy – wiosna 2021) AGD do kuchni: lodówka, chłodnia, kuchenka gazowa, zmywarka, patelnia elektryczna, pochłaniacz, expres do kawy, czajnik elektryczny, krajalnica do chleba i wędlin, meble kuchenne oraz naczynia kuchenne: garnki duże i normalne, patelnie, sztućce 150 szt. , talerze 150 szt. szklanki i literatki 150 szt. i inne kuchenne akcesoria – 37 000 zł a część 4 600 zł na wynajęcie firmy do wykaszania terenów zielonych w Ziemnicach.

PSZOK w Ziemnicach

Urząd Gminy Kunice opublikował obwieszczenie w sprawie lokalizacji PSZOK w Ziemnicach. Z tekstem obwieszczenia można zapoznać się pobierając poniższy dokument PDF:

Fundusz sołecki 2020 – sprawozdanie z zebrania

Na zebraniu wiejskim w dniu 24.09.2019 r. podjęta została Uchwała o wykorzystaniu kwoty 37 143,55 zł funduszu sołeckiego w roku 2020.

W trakcie obrad zaproponowano następujące przedsięwzięcia na przyszły rok:
Sołtys wsi Ziemnice zaproponował dwa przedsięwzięcia:
a) Zakup urządzeń niezbędnych do organizacji integracyjnych imprez plenerowych za kwotę 7143,55 zł (grill gazowy, namiot 6/3 oraz 10 kompletów stołów i ławek typu piwnego).
b) Budowa budynku gospodarczego z wiatą przy budowanej świetlicy. Budynek gospodarczy 5.50 x 3.00 i wiata 9.00 x5.50, za kwotę 30 000 zł.

Grupa mieszkańców (26 osób) z ul. Nizinnej złożyła wniosek o przyjęcie do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2020 r przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Nizinnej” (Aleja drzew), za pełną kwotę przeznaczoną dla naszej miejscowości na rok 2020 – 37 143,55 zł.

W wyniku głosowania, przedsięwzięcie grupy mieszkańców ul. Nizinnej zostało przyjęte do realizacji. Mieszkańcom ul. Nizinnej gratulujemy udanej „mobilizacji”.

Za przedsięwzięciem głosowało 26 osób; przeciw było 13 osób i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uprawnionych do głosowania na sali było 41 osób.

Przewodniczący zebrania wiejskiego
Zygmunt Bystryk