Koncepcje zagospodarowania  działki przy świetlicy

Przykładowe inspiracje placu zabaw

OGŁOSZENIE

Sołtys Zygmunt Bystryk zaprasza mieszkańców wsi Ziemnice na konsultacje w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowania działki nr 828/9 ( działka przy WOK Ziemnice ul. Ogrodowa 3 – świetlica).
Konsultacje odbędą się dnia 12.12.2023 ( wtorek ) o godzinie 19.00 w WOK Ziemnice ( Świetlica przy ul. Ogrodowej 3 )

Z poważaniem
Sołtys wsi Ziemnice
Zygmunt Bystryk

Spotkanie z Mikołajem

Wiejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na Spotkanie z Mikołajem dnia 7 grudnia 2023 o godz. 17:30 w Świetlicy WOK przy ul. Ogrodowej w Ziemnicach.

Wybory 2023 – informacja

Informacja

Drodzy mieszkańcy Ziemnic, w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu które odbędą się
15 października głosujemy w Ziemnicach – Obwód wyborczy nr 10 – świetlica wiejska w Ziemnicach
ul. Ogrodowa 3 . Lokal wyborczy 15.10.2023 czynny będzie w godzinach od 7.00 do 21.00 .
Wszyscy idziemy na wybory – każdy głos się liczy. GŁOSUJESZ – DECYDUJESZ

Z poważaniem
Andrzej Ostrowski
Radny Gminy Kunice

Ogłoszenie – Zebranie Wiejskie

Zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Ziemnice na dzień : 21.09.2023.
Zebranie rozpocznie się o godzinie 19.00 w świetlicy w Ziemnicach (WOK Ziemnice).
Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego w 2024 roku oraz podjęcie stosownej uchwały.
Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Ziemnice na rok 2024 wynosi 54 410,31 zł
Porządek Obrad :

  1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie jego prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad i wybór protokolanta.
  2. Informacja Sołtysa o wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu
    sołeckiego na 2024 rok.
  3. Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć.
  4. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami przedsięwzięć i wybór przedsięwzięcia ( przedsięwzięć) .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu soleckiego.
  6. Zamknięcie zebrania

Wniosek funduszu sołeckiego może zostać złożony do uchwalenia przez Sołtysa, Radę Sołecką i z
inicjatywy co najmniej 15 – tu dorosłych mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać zadania
do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realnie oszacować koszty
poszczególnych zadań. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy,
służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Kunice.


Sołtys Zygmunt Bystryk

Fundusz sołecki na 2024 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Kunice

Budżet Gminy Kunice na 2023 r.

Inwestycje Gminy Kunice na 2023 r. ( Wydatki majątkowe)