Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ujęcia w budżecie na 2023 r dokończenia budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej działka nr 416/10 , 417/9, 416/11, 417/9, 416/9 oraz budowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej – działka nr 519/1 i 519/2 obręb Grzybiany wieś Ziemnice.

Uzasadnienie :

Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej było w planie inwestycji drogowych w roku 2021 . Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę. Niestety zaoferowana kwota wykonania nawierzchni drogowej, przekraczała zaplanowany budżet na to zadanie o 40 tys. zł ( około 30% ) W tym czasie zarządzała gminą Pani Komisarz i nie podjęła decyzji o zwiększeniu kwoty na to zadanie .

Przy ul. Szczęśliwej do wykonania jest 95 mb głównej drogi o szerokości 5 m z kostki betonowej i około 170 mb tzw. „sięgaczy” o szerokości 3 m też z kostki betonowej. Projekt techniczny i pozwolenie na budowę obejmuje całość zadania.

O budowę nawierzchni drogowej na ul. Łąkowej mieszkańcy ubiegają się od co najmniej 10 lat.

W 2021 roku został wykonany drogowy projekt techniczny . Do wykonania jest 180 mb nawierzchni drogowej o szerokości 5 m. Przy ul. Łąkowej wszystkie działki są zabudowanie i zamieszkałe.

Proszę o ujęcie wykonanie tych dwóch małych inwestycji w budżecie na 2023 r.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski


Ziemnice 23.02.2022

Andrzej Ostrowski

Radny Gminy Kunice

OGŁOSZENIE

Radny Gminy Kunice Andrzej Ostrowski pełni dyżur w każdy czwartek od

godziny 19.00 do 20.00 w WOK Ziemnice ( świetlica przy ul. Ogrodowej 3 )

Zapraszam mieszkańców Ziemnic do korzystania z możliwości uzyskania informacji na

temat naszej miejscowości, pracy Rady Gminy i Urzędu Gminy Kunice.

Wspólnie postaramy się rozwiązać Państwa problemy i rozwiać ewentualne wątpliwości. .

Andrzej Ostrowski

wybrana w przedterminowych wyborach samorządowych

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Błądziński
Wice Przewodniczący – Andrzej Ostrowski
Wice Przewodniczący – Beata Orłowska – Mielniczuk

Komisja rewizyjna
Barbara Kulewicz – przewodnicząca
Anna Rakowska –Leputa
Władysław Kucy

Komisja skarg , wniosków i petycji
Grzegorz Sieradzki – przewodniczący
Andrzej Wójciak
Grzegorz Radziwanowski

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska
Tomasz Mesner – przewodniczący
Piotr Skorski
Krzysztof Pachołków
Krzysztof Błądziński
Anna Rakowska – Leputa

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Beata Orłowska – Mielniczuk – przewodnicząca
Kamil Bernacki
Andrzej Ostrowski
Mateusz Forgiel
Waldemar Pieczkiewicz

Radni wytypowani do Zgromadzenia Związku Komunalnego „ Wodociąg Lisowice”
Andrzej Ostrowski
Krzysztof Pachołków

Powołani Radni do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Ośrodka Zdrowia w Kunicach
Kamil Bernacki
Piotr Skorski
Andrzej Wójciak