Informacja

Drodzy mieszkańcy Ziemnic, w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu które odbędą się
15 października głosujemy w Ziemnicach – Obwód wyborczy nr 10 – świetlica wiejska w Ziemnicach
ul. Ogrodowa 3 . Lokal wyborczy 15.10.2023 czynny będzie w godzinach od 7.00 do 21.00 .
Wszyscy idziemy na wybory – każdy głos się liczy. GŁOSUJESZ – DECYDUJESZ

Z poważaniem
Andrzej Ostrowski
Radny Gminy Kunice

Zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Ziemnice na dzień : 21.09.2023.
Zebranie rozpocznie się o godzinie 19.00 w świetlicy w Ziemnicach (WOK Ziemnice).
Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego w 2024 roku oraz podjęcie stosownej uchwały.
Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Ziemnice na rok 2024 wynosi 54 410,31 zł
Porządek Obrad :

  1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie jego prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad i wybór protokolanta.
  2. Informacja Sołtysa o wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu
    sołeckiego na 2024 rok.
  3. Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć.
  4. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami przedsięwzięć i wybór przedsięwzięcia ( przedsięwzięć) .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu soleckiego.
  6. Zamknięcie zebrania

Wniosek funduszu sołeckiego może zostać złożony do uchwalenia przez Sołtysa, Radę Sołecką i z
inicjatywy co najmniej 15 – tu dorosłych mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać zadania
do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realnie oszacować koszty
poszczególnych zadań. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy,
służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Kunice.


Sołtys Zygmunt Bystryk

Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ograniczenia udostępniania świetlicy wiejskiej w Ziemnicach dla osób z poza gminy Kunice.

Uzasadnienie :

Budynek świetlicy w Ziemnicach był wykorzystywany na różnego rodzaju okazje około 9 razy w2022 r. Imprezy głównie „ osiemnastki „ organizowane przez osoby z poza gminy odbywały się z soboty na niedzielę . Kumulacja tych imprez była w okresie wakacyjnym. Imprezowicze dostarczyli okolicznym mieszkańcom wiele uciążliwych atrakcji : fajerwerki, burdy pijackie na ul. Ogrodowej oraz głośna muzyka do rana.

Świetlica wiejska w Ziemnicach wybudowana z dofinansowaniem z PROW miała z założenia służyć mieszkańcom Ziemnic i gminy Kunice. A obecnie są to głównie mieszkańcy Legnicy. Za bardzo niską opłatę za media i wypożyczenie mebli i naczyń intensywnie zużywane jest nasze gminne mienie.

Proszę o interwencję w tej sprawie.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski

Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ujęcia w budżecie na 2023 r dokończenia budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej działka nr 416/10 , 417/9, 416/11, 417/9, 416/9 oraz budowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej – działka nr 519/1 i 519/2 obręb Grzybiany wieś Ziemnice.

Uzasadnienie :

Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej było w planie inwestycji drogowych w roku 2021 . Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę. Niestety zaoferowana kwota wykonania nawierzchni drogowej, przekraczała zaplanowany budżet na to zadanie o 40 tys. zł ( około 30% ) W tym czasie zarządzała gminą Pani Komisarz i nie podjęła decyzji o zwiększeniu kwoty na to zadanie .

Przy ul. Szczęśliwej do wykonania jest 95 mb głównej drogi o szerokości 5 m z kostki betonowej i około 170 mb tzw. „sięgaczy” o szerokości 3 m też z kostki betonowej. Projekt techniczny i pozwolenie na budowę obejmuje całość zadania.

O budowę nawierzchni drogowej na ul. Łąkowej mieszkańcy ubiegają się od co najmniej 10 lat.

W 2021 roku został wykonany drogowy projekt techniczny . Do wykonania jest 180 mb nawierzchni drogowej o szerokości 5 m. Przy ul. Łąkowej wszystkie działki są zabudowanie i zamieszkałe.

Proszę o ujęcie wykonanie tych dwóch małych inwestycji w budżecie na 2023 r.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski