W poszukiwaniu informacji historycznych związanych z miejscowością Ziemnice natrafiamy na wcześniejsze niemieckie nazwy  tej miejscowości. W dokumentach niemieckich  powtarzającą się nazwą Ziemnic jest Kaltenhaus, chociaż można również spotkać się z nazwami Kalthaus czy Kaldenhawse (patrz mapa Johana Wolfganga Wielanda z Atlasu Śląska z 1752 r.).

Omawiana miejscowość położona jest na terenie gminy Kunice w powiecie legnickim. Można też spotkać się z twierdzeniem, że Ziemnice leżą na terenie Pojezierza Legnickiego, którego pozostałością są trzy jeziora: Jezioro Kunickie, Jezioro Koskowickie i Jezioro Jaśkowickie.

Jeziora te były badane zimą 1969 roku przez pracowników Zakładu Geografii Regionalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Według naukowców, ich powierzchnia znacznie się zmniejszyła, a wiele z  istniejących wcześniej i zaznaczonych na mapie Księstwa  Legnickiego Jana Baptysty Homanna z 1736 roku,  zniknęła. Jedynym śladem po nich  są zaklęsłości torfowe.

Wspomniane wcześniej jeziora, w pobliżu których leżą Ziemnice, to Jezioro Kunickie o  powierzchni 94,9 ha – dawna powierzchnia to 150 ha. Na półwyspie tego jeziora odkryte zostały szczątki osady łużyckiej pokryte blisko 2 metrową  warstwą torfu. Drugim ze wspomnianych wcześniej jezior jest Jezioro Jaśkowickie o powierzchni 24 ha, dawniej 60 ha. Analizując mapę wspomnianą  wcześniej, okazuje się, że dzisiejsza stacja kolejowa w Jaśkowicach Legnickich i torowisko wybudowane zostało na terenie dawnego jeziora, którego linia brzegowa sięgała około 30 – 40 metrów poza torowisko  w kierunku miejscowości Rosochata.

Najbardziej znanym z jezior, najbliżej którego położone są Ziemnice to Jezioro Koskowickie o powierzchni 50 ha, dawniej 120 ha. Również na półwyspie tego jeziora  odkryto po wojnie pozostałości prasłowiańskiej drewnianej osady. Z historią Jeziora Koskowickigo związana jest również bitwa pod Legnicą z 1241 roku. Według legendy w jeziorze tym zatopiona została głowa księcia Henryka Pobożnego i podobno będzie można ją odnaleźć, gdy ze wschodu nadejdą wielkie wojska i konie wypiją z niego wodę. Jezioro Koskowickie było w przeszłości własnością książąt legnickich, którzy często oddawali je w zastaw za pożyczane pieniądze. W 1349 roku książę Wacław I, nadał benedyktynom z Legnicy prawo utrzymania rybaka, a wiek później książę Ludwik II  odarował jezioro kartuzom z Legnicy. W tym okresie Ziemnice były osadą zamieszkałą przez rybaków, których głównym źródłem utrzymania były połowy ryb na jeziorze Koskowickim i Kunickim (z tego okresu pochodzą jedne z pierwszych wzmianek o Ziemnicach, wówczas Kaltenhaus). W XVIII wieku znajdował się tu folwark szlachecki będący własnością rodziny von Stange. W XIX wieku Ziemnice liczyły 11 domostw i 99  mieszkańców.

Przez Ziemnice przebiegał dawny trakt kupiecki z zachodu na wschód tzw. Via Rege (Wysoka Droga)  dzisiejsza  ulica Legnicka  w Ziemnicach i Grzybianach . Traktem tym  podróżowała między innymi księżna Jadwiga Śląska. Po prawej stronie tej drogi znajdują się tak zwane Wzgórza Grzybiańskie, na których w przeszłości stało kilka wiatraków,  dzisiaj z tego miejsca można podziwiać jezioro Koskowickie, Legnicę, Pogórze Sudeckie i nowo powstałe osiedle domków jednorodzinnych w Ziemnicach.

Adam Kowal