Skrócona wersja Uchwały nr 2 zatwierdzonej przez zebranie wiejskie z dnia 22.09.2009.

Na podstawie §6 ust.2 Statutu Sołectwa Ziemnice (Uchwala Nr XXIX/163/05 Rady Gminy w Kunicach z dnia 31.maja 2005 roku) oraz §10 ust.2 pkt2 lit. A Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38, pozycja 220) Zebranie wiejskie wsi Ziemnice uchwala, co następuje:

 1. Przyjmuje się do realizacji inwestycje i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność wsi Ziemnice w ramach „Planu Odnowy Miejscowości Ziemnice na lata 2010 2017” opracowany przez mieszkańców Ziemnic.
 2. Niniejszą Uchwałę oraz „Plan Odnowy Miejscowości Ziemnice na lata 2010-2017” należy przedłożyć do akceptacji Radzie Gminy w Kunicach.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi Ziemnice

I. Planowane inwestycje i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność Ziemnic w latach 2010 -2017.

 1. Planowane inwestycje ułożone zgodnie z priorytetami ważności
  W ramach prac nad Planem Odnowy Miejscowości Ziemnice odbyło się kilka spotkań Rady sołeckiej Ziemnic w sprawie określenia potrzeb i działań inwestycyjnych na terenie wsi.

Poniżej wymieniono najważniejsze inwestycje niezbędne dla prawidłowego rozwoju miejscowości.

 1. Przebudowa kanalizacji ściekowej wzdłuż ul Legnickiej.
 2. Budowa hydroforni lub zbiorników ciśnieniowych dla podwyższenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
 3. Budowa oświetlenia przy ul. Szczęśliwej i Radosnej.
 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nizinnej, Ogrodowej, Łąkowej i Podgórnej.
 5. Budowa nawierzchni drogowej na ul .Szczęśliwej, Radosnej, Łąkowej, Krzywej i Kostowskiego.
 6. Utwardzenie i urządzenie traktów pieszych na osiedlu Ziemnice I.
 7. Naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej i ul. Stromej.
 8. Zagospodarowanie działki gminnej nr 710/2 przy ul. Stromej
 9. Przedłużenie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Legnickiej od parkingu do rzeki Wierzbiak.
 10. Budowa „Ziemnickiego Parku Centralnego” ( obecne boisko).
 11. Przebudowa lub remont ul. Legnickiej od rzeki Wierzbiak do Grzybian
  • poszerzenie istniejącej drogi ( dwa pasy jezdni plus pobocze)
  • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż południowej strony ul. Legnickiej.
  • ekrany dźwiękochłonne w części zabudowy mieszkaniowej
 12. Utwardzenie dróg dojazdowych do pól uprawnych na terenie wsi Ziemnice.

Przewodniczący zebrania wiejskiego wsi Ziemnice
Andrzej Ostrowski

Plan odnowy wsi Ziemnice zaproponowany przez sołtysa i Radę sołecką obejmował również budowę „Centrum Kultur, rekreacji i sportu”, bez podania konkretnej lokalizacji w brzmieniu jak poniżej :

Budowa centrum rekreacji i sportu:

 1. budynek domu kultury
  • sala na 200 osób
  • zaplecze kuchenne
  • kawiarnia
  • biblioteka
  • przedszkole
  • inne pomieszczenia socjalne
 2. elementy małej architektury
  • muszla koncertowa
  • wiaty , toalety, chodniki, skwery itp.
 3. boiska sportowe – do piłki nożnej typu „Orlik” do piłki siatkowej,
 4. do koszykówki „skate park” korty tenisowe.
 5. urządzenie terenów zielonych
  • zieleń wysoka i niska
  • ścieżki spacerowe
  • oświetlenie

Ten ważny element planu rozwoju wywołał burzę emocji. Jako pierwsi w dyskusji zabrali głos przeciwnicy samej idei budowy „Wiejskiego domu kultury” (świetlicy). Według nich taki obiekt będzie głównie źródłem hałasu, burd pijackich i różnego rodzaju patologii?!?.

Na szczęście na zebraniu było również kilku rozsądnych mieszkańców, którzy patrzą na świat mniej egoistycznie i widzą trochę dalej niż czubek własnego nosa. Ta niewielka grupa Ziemniczan i w moim przekonaniu reprezentująca zdecydowaną większość mieszkańców Ziemnic, doskonale sobie zdaje sprawę tego, że taki obiekt użyteczności publicznej w miejscowości, która za 7-8 lat będzie liczyła ponad 1000 mieszkańców jest niezbędny. Może powoduje pewne uciążliwości w najbliższym otoczeniu, ale daje wielkie możliwości działania dla poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców. Obiekt, który proponujemy będzie nie tylko miejscem w którym będą organizowane imprezy lokalne, wesela, komunie, rocznice ślubów itp. ale również miejscem w którym dzieci, młodzież i dorośli miło i w znajomym towarzystwie będą spędzać swój wolny czas. Czy my musimy wozić nasze dzieci i samych siebie na różnego rodzaju zajęcia i kursy do Legnicy?. To wszystko możemy mieć u nas na miejscu. Posiadanie domu kultury „ świetlicy” daje wiele możliwości. Bez problemu można zorganizować grupowe lekcje języków obcych, lekcje z informatyki, zajęcia fitnes, taniec brzucha, kurs tańca towarzyskiego itp. Aby bronić nasze dzieci i młodzież przed patologiami życia wielkomiejskiego, musimy im zaproponować coś atrakcyjnego tu na miejscu. Aby to zrobić przede wszystkim trzeba mieć gdzie się z nimi spotkać, poznać ich potrzeby i zainteresowania i w tym kierunku działać. A teraz nawet nie ma gdzie zrobić zebrania wiejskiego. Za każdym razem sołtys musi prosić o udostępnienie zawsze zajętego lokalu w Kunicach.

Obecnie Rada sołecka stara się o pozyskanie terenu pod „Dom Kultury” i obiekty towarzyszące w nowej lokalizacji. Dotychczasowe wysiłki sołtysa i urzędników gminnych dotyczące przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych przy ul. Legnickiej i Ogrodowej nie przyniosły pożądanego skutku. Za pośrednictwem Gminy Kunice złożyliśmy wniosek do ANR we Wrocławiu o nieodpłatne przekazanie nam około 3 hektarowej działki będącej własnością Skarbu Państwa i położonej przy ul. Kunickiej( jadąc do Kunic po lewej stronie za ostatnim budynkiem w Ziemnicach).Mam nadzieję, że ta nowa lokalizacja naszego „Centrum rekreacji i sportu” będzie odpowiadała większości mieszkańców, a w szczególności zagorzałym przeciwnikom tego obiektu.

Żeby dom kultury mógł być zrealizowany w najbliższych latach musi być ujęty w „Planie odnowy miejscowości Ziemnice na lata 2010-2017” oraz zaakceptowany i przegłosowany na zebraniu wiejskim. Dlatego w najbliższym czasie Rada sołecka zwoła zebranie wiejskie w tej sprawie.