Interpelacja składana przez radnego do Wójta Gminy Kunice

Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ujęcia w budżecie na 2023 r dokończenia budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej działka nr 416/10 , 417/9, 416/11, 417/9, 416/9 oraz budowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej – działka nr 519/1 i 519/2 obręb Grzybiany wieś Ziemnice.

Uzasadnienie :

Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej było w planie inwestycji drogowych w roku 2021 . Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę. Niestety zaoferowana kwota wykonania nawierzchni drogowej, przekraczała zaplanowany budżet na to zadanie o 40 tys. zł ( około 30% ) W tym czasie zarządzała gminą Pani Komisarz i nie podjęła decyzji o zwiększeniu kwoty na to zadanie .

Przy ul. Szczęśliwej do wykonania jest 95 mb głównej drogi o szerokości 5 m z kostki betonowej i około 170 mb tzw. „sięgaczy” o szerokości 3 m też z kostki betonowej. Projekt techniczny i pozwolenie na budowę obejmuje całość zadania.

O budowę nawierzchni drogowej na ul. Łąkowej mieszkańcy ubiegają się od co najmniej 10 lat.

W 2021 roku został wykonany drogowy projekt techniczny . Do wykonania jest 180 mb nawierzchni drogowej o szerokości 5 m. Przy ul. Łąkowej wszystkie działki są zabudowanie i zamieszkałe.

Proszę o ujęcie wykonanie tych dwóch małych inwestycji w budżecie na 2023 r.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ziemnice z dnia 27.09.2022

na okoliczność zmiany przedsięwzięć realizowanych w 2022 roku.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 19,00 i trwało do godz.21,00

W zebraniu udział wzięło 54 mieszkańców, w tym 54 osób uprawnionych

( lista obecności w załączeniu).

Zebranie zwołane zostało przez Sołtysa, zgodnie ze Statutem Sołectwa.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie zgodnie ze Statutem Sołectwa.

Ponadto w zebraniu uczestniczyli :

1. …………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

Porządek obrad:

1/ Otwarcie Zebrania, stwierdzenie jego prawomocności, oraz przyjęcie porządku obrad i

wybór protokolanta ( sekretarza)

2/ Informacja Sołtysa o wysokości środków pozostających na realizację przedsięwzięcia w związku ze zmianą przedsięwzięć związanych z realizacją „ pierwotnego wniosku” przeznaczonych na sołectwo Ziemnice.

3/ Zgłaszanie propozycji dot. zmiany przedsięwzięć

4/ Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami przedsięwzięć

5/ Podjęcie uchwały w sprawie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć /zmiany zakresu

przedsięwzięć/ wynikających z „ pierwotnego” wniosku z funduszu sołeckiego na 2022r.

6/Zamknięcie zebrania.

Ad.1.

Na protokolanta wybrano Ewelina Chojnacka która

wyraziła zgodę na pełnienie niniejszej funkcji.

Ad.2.

Sołtys poinformował, że zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Kunice wysokość środków na sołectwo Ziemnice na rok 2022 wynosi 44 693,80 zł. Po odjęciu kosztów przygotowania dokumentacji dotyczącej budowy budynku gospodarczego pozostało

Do wykorzystania 40 308,80 zł

Ad.3.

Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o funduszu sołeckim „Wniosek danego sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie z inicjatywy:

* sołtysa

* rady sołeckiej

* 15-tu pełnoletnich mieszkańców sołectwa

Zgłoszono następujące propozycje wniosków:

I.

L.p. Inicjator wniosku Przedsięwzięcie ujęte we wniosku Kwota
1. 15-tu pełnoletnich mieszkańców Ziemnic 1. Zakup i montaż ogrodzenia systemowego na działce nr 828/9 obręb Grzybiany wieś Ziemnice gmina Kunice.( materiał + robocizna ) 40 308,80zł

Łącznie :
40 308.80 zł

Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu:

• za wnioskiem mieszkańców 42 głosy

• przeciw wnioskowi Mieszkańców 6 głosów

• wstrzymujących się od głosu 6 głosów

Ad.4.

W wyniku dyskusji nad zgłoszonymi propozycjami wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przyjęto, iż pod głosowanie poddany zostanie wniosek będący inicjatywą : 15-tu pełnoletnich mieszkańców sołectwa, na który składają się następujące przedsięwzięcia:

Nr kolejny przedsięwzięcia 1

Zakup i montaż ogrodzenia systemowego na działce nr 828/9 obręb Grzybiany wieś Ziemnice gmina Kunice. ( materiał + robocizna)

Szacunkowy koszt ok. 40 308,80

Końcowy koszt zadania 40 308, 80 zł brutto ( czterdzieści tysięcy trzysta osiem złotych 80/100)

Uzasadnieniem zmienionego przedsięwzięcia/przedsięwzięć jest :

Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć na świetlicy wiejskiej WOK Ziemnice oraz poprawa estetyki najbliższego otoczenia budynku świetlicy. Przedsięwzięcie należy do zadań własnych gminy i są zgodne z jej strategią

Wykonanie powyższych zadań poprawi estetykę wsi oraz bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców Ziemnic.

Razem szacowane koszty realizacji wniosku 40 308,80 zł. brutto

Ad.5.

Przewodniczący zebrania odczytał i poddał pod głosowanie jawne treść uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć i ich zakresu oraz wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Wyniki głosowania:

• za przyjęciem uchwały 42 głosów,

• przeciw przyjęciu uchwały 6 głosów,

• wstrzymujących się od głosu 6 głosów,

W związku z powyższym uchwała poddana pod wyżej wymienione głosowanie została podjęta.

Uwagi:

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Ewelina Chojnacka

Przewodniczący Zebrania:

Sołtys Zygmunt Bystryk

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ziemnice z dnia 14.09.2022

Zebranie rozpoczęło się o godz. 19.00 i trwało do godz. 21,00
W zebraniu udział wzięło 22 mieszkańców, w tym 22 osób uprawnionych ( lista obecności
w załączeniu).
Zebranie zwołane zostało przez Sołtysa, zgodnie ze Statutem Sołectwa.
Zebranie odbyło się w – drugim* ( niepotrzebne skreślić) terminie zgodnie ze Statutem Sołectwa.
Ponadto w zebraniu uczestniczyli:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………

Porządek obrad:
1/ Otwarcie Zebrania, stwierdzenie jego prawomocności, oraz przyjęcie porządku obrad i
wybór protokolanta ( sekretarza)
2/ Informacja Sołtysa o wysokości środków przypadających na sołectwo Ziemnice w 2023 r.
( zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Kunice)
3/ Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć
4/ Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami przedsięwzięć
5/ Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
6/ Zamknięcie zebrania.
Ad.1.
Na protokolanta wybrano Ewelinę Chojnacką która
wyraziła zgodę na pełnienie niniejszej funkcji.
Ad.2.
Sołtys poinformował, że zgodnie z informacją z dnia 4 lipca 2022 wysokość środków na
sołectwo Ziemnice w 2023 wynosi 51 653,15 zł.
Ad.3.
Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o funduszu sołeckim „Wniosek danego sołectwa uchwala
Zebranie Wiejskie z inicjatywy:

  • sołtysa
  • rady sołeckiej
  • 15-tu pełnoletnich mieszkańców sołectwa
    Zgłoszono następujące propozycje wniosków:
    I.
L.p. Inicjator wniosku Przedsięwzięcie ujęte we wniosku Kwota
1. SOŁTYS 1.Zakup i montaż 2 bram ogrodzeniowych, furtki i 40 mb ogrodzenia systemowego przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach od strony ul Ogrodowej, działka nr 828/9 obręb Grzybiany gmina Kunice ( łącznie materiał + robocizna )
2. Budowa spowalniacza ruchu z kostki brukowej na ul. Ogrodowej działka nr 584 na przedłużeniu południowej granicy działki 813 obręb Grzybiany gmina Kunice, oraz słupka drogowego stalowego lub betonowego przy ul. Ogrodowej na działce nr 828/7 i na przedłużeniu południowej granicy działki nr 641i istniejącego spowalniacza ruchu obręb Grzybiany gmina Kunice.( robocizna + materiał)
3. Dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych dla mieszkańców Ziemnic : Dzień kobiet , Dzień dziecka, Dzień babci i dziadka . Zakup usług artystycznych oraz wynajem dmuchanych zjeżdżalni. ( na umowę zlecenie)
4) Zakup nagłośnienia do świetlicy WOK Ziemnice.
5) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany gmina Kunice
6) Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 dla OSP Kunice
21 220,15 zł brutto9 000,00 zł brutto5 500,00 zł brutto2 200, 00 zł brutto 5 000,00 zł brutto
8 733,00 zł brutto

Łącznie:
51 653,15 zł

Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu: przedsięwzięcie nr 1
• za wnioskiem Sołtysa 21 głosów
• przeciw wnioskowi Sołtysa 1 głosów
• wstrzymujących się od głosu 0 głosów

Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu: przedsięwzięcie nr 2

3

• za wnioskiem Sołtysa 22 głosów
• przeciw wnioskowi Sołtysa 0 głosów
• wstrzymujących się od głosu 0 głosów
Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu: przedsięwzięcie nr 3
• za wnioskiem Sołtysa 20 głosów
• przeciw wnioskowi Sołtysa 2 głosów
• wstrzymujących się od głosu 0 głosów
Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu: przedsięwzięcie nr 4
• za wnioskiem Sołtysa 22 głosów
• przeciw wnioskowi Sołtysa 0 głosów
• wstrzymujących się od głosu 0 głosów
Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu: przedsięwzięcie nr 5
• za wnioskiem Sołtysa 22 głosów
• przeciw wnioskowi Sołtysa 0 głosów
• wstrzymujących się od głosu 0 głosów
Wniosek stanowiący inicjatywę Sołtysa poddano głosowaniu: przedsięwzięcie nr 6
• za wnioskiem Sołtysa 21 głosów
• przeciw wnioskowi Sołtysa 0 głosów
• wstrzymujących się od głosu 1 głosów
II.

L.p. Inicjator wniosku Przedsięwzięcie ujęte we wniosku Kwota
1.

Łącznie :

Wniosek stanowiący inicjatywę Rady Sołeckiej poddano głosowaniu:

• za wnioskiem Rady Sołeckiej ………………… głosów

• przeciw wnioskowi Rady Sołeckiej ………… głosów

• wstrzymujących się od głosu ………. głosów

L.p Inicjator wniosku Przedsięwzięcia ujęte we wniosku Kwota
1.

Łącznie:

Wniosek stanowiący inicjatywę co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa poddano głosowaniu:

• za wnioskiem mieszkańców ………………… głosów

• przeciw wnioskowi mieszkańców ………… głosów

• wstrzymujących się od głosu ………. głosów

Ad.4.

W wyniku dyskusji nad zgłoszonymi propozycjami wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przyjęto, iż pod głosowanie poddany zostanie wniosek będący inicjatywą : SOŁECTWA *, RADY SOŁECKIEJ*, CO NAJMNIEJ 15 PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA*, ( niepotrzebne skreślić) na który składają się następujące przedsięwzięcia:

Nr kolejny przedsięwzięcia 1.

Nazwa przedsięwzięcia : Zakup i montaż dwóch bram ogrodzeniowych, furtki i 40 mb ogrodzenia systemowego przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach od strony ul. Ogrodowej,

Działka nr 828/9 , obręb Grzybiany Gmina Kunice.

Szacunkowy koszt ok. 21220,15 zł

Nr kolejny przedsięwzięcia 2

Nazwa przedsięwzięcia : Budowa spowalniacza ruchu z kostki betonowej na ul. Ogrodowej, dz. 584 na przedłużeniu południowej graniczy działki nr 813 obręb Grzybiany Gmina Kunice oraz słupka drogowego stalowego lub betonowego przy ul. Ogrodowej na działce nr 828/7 naprzeciwko działki nr 641 i po przedłużeniu istniejącego spowalniacza obręb Grzybiany, Gmina Kunice

Szacunkowy koszt ok. 9 000,00 zł

Nr kolejny przedsięwzięcia 3

Nazwa przedsięwzięcia Dofinansowanie imprez organizowanych dla mieszkańców Ziemnic :

Dzień dziecka , Dzień Kobiet, Dzień babci i dziadka. ( zakup usług artystycznych i wynajem dmuchanych zjeżdżalni)

Szacunkowy koszt ok. 5 500 ,00 zł

Nr kolejny przedsięwzięcia 4

Nazwa przedsięwzięcia : Zakup nagłośnienia przenośnego do świetlicy wiejskiej w Ziemnicach ( WOK Ziemnice)

Szacunkowy koszt ok. 2 200 ,00 zł

Nr kolejny przedsięwzięcia 5

Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany gmina Kunice.

Szacunkowy koszt ok. 5 000 ,00 zł

Nr kolejny przedsięwzięcia 6

Nazwa przedsięwzięcia : Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 dla OSP Kunice.

Szacunkowy koszt ok. 8 733,00 zł

Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć jest :

Jednym z ważnych zadań własnych gminy jest wspieranie idei samorządowej i tworzenie warunków do działania i rozwoju sołectwa a także wdrażania programów pobudzających aktywność obywatelską.

Przedsięwzięcia, które proponujemy będą służyć wszystkim mieszkańcom wsi Ziemnice.

Wykonanie części ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Ziemnicach od strony

ul. Ogrodowej poprawi bezpieczeństwo głownie dzieci uczestniczących w różnego rodzaju zajęciach w świetlicy. Poprawi również estetykę otoczenia WOK Ziemnice.

Wybudowanie spowalniacza ruchu drogowego przy ul. Ogrodowej podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym. Ruch pieszy i rowerowy w tej części Ziemnic jest bardzo intensywny. Uczestnicy ruchu pieszego po ul. Ogrodowej to głównie dzieci i młodzież szkolna oraz „ Działkowicze „ Wielu mieszkańców Ziemnic wybiera tą ulicę jako trasę spacerów w kierunku Koskowic i jeziora Koskowickiego. Przy ul. Ogrodowej nie ma chodników i w wielu miejscach nie ma również poboczy, dlatego budowa trzeciego spowalniacza ruchu jest zdecydowanie uzasadniona.

Sołtys wsi Ziemnice i Rada sołecka mają w planie na rok 2023 szereg imprez okolicznościowych, plenerowych i organizowanych w WOK Ziemnice. Dzień Kobiet, Babci i Dziadka chcieliby uświetnić występami okolicznych artystów. Natomiast na Dzień dziecka zatrudnić „animatorów zabaw dla dzieci” i wynająć „ dmuchańce”. Organizacja tego typu imprez integracyjnych jest niezwykle potrzebna, szczególnie po okresie pandemii COVID 19.

Z kolei zakup przenośnego nagłośnienie do naszej świetlicy usprawni i uatrakcyjni organizację wszelkiego rodzaju imprez i zebrań. Nowo wybudowana świetlica nie jest wyposażona w tego typu urządzenia.

Działka nr 828/9 na której wybudowano naszą świetlicę ma powierzchnię około 1ha .

Na razie wykorzystywana jest tylko jej część. Przygotowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu tej działki pozwoli w sposób uporządkowany budować kolejne elementy zagospodarowania terenu i ułatwi ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe. Plan będzie wykonany przez osobę uprawnioną przy współudziale zainteresowanych mieszkańców Ziemnic.

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kunice usprawni działania strażaków w trudnych warunkach widoczności. Używanie tego typu nowoczesnego sprzętu ratowniczego może niejednokrotnie uratować czyjeś zdrowie a nawet życie.

Wszystkie w/w przedsięwzięcia poprawią jakość życia mieszkańców naszej wsi. Doposażona świetlica będzie atrakcyjniejszym miejscem nauki i spędzania wolnego czasu.

Przedsięwzięcia należą do zadań własnych Gminy Kunice i są zgodne z jej strategią.

Razem szacowane koszty realizacji wniosku 51 653,15 zł brutto.

Ad.5.

Przewodniczący zebrania odczytał i poddał pod głosowanie jawne treść uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Wyniki głosowania:

• za przyjęciem uchwały 22 głosów,

• przeciw przyjęciu uchwały 0 głosów,

• wstrzymujących się od głosu 0 głosów,

W związku z powyższym uchwała poddana pod wyżej wymienione głosowanie została*/ nie została* podjęta.

(* niepotrzebne skreślić))

Uwagi: Wniosek OSP Kunice złożony przez strażaków z Kunic został złożony na ręce Przewodniczącego Zebrania be wymaganych 15 podpisów uprawnionych Mieszkańców Ziemnic. Wniosek ten został poddany pod głosowanie i uzyskał 21 głosów za i 1 wstrzymującym się. Przedsięwzięcie złożone przez OSP Kunice i przyjęte w głosowaniu przez uczestników zebrania Sołtys dołączył do własnego wniosku o realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła :

Ewelina Chojnacka

Przewodniczący Zebrania:

Zygmunt Bystryk

Msza święta niedzielna

Msza święta dedykowana dla mieszkańców Ziemnic odprawiana będzie w każdą sobotę o godzinie 18.00, począwszy od 28.05.2022 r, w kościele parafialnym pod wezwaniem Michała Archanioła w Koskowicach.

Ksiądz Proboszcz Mariusz Habiniak gorąco zachęca do uczestnictwa w tej mszy św.

Pismo w sprawie naszych światłowodów

Informacja – akcja pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Andrzej Ostrowski

Radny Gminy Kunice

Informacja

Drodzy sąsiedzi ! Dziękuję pięknie za złożone dary dla uchodźców z Ukrainy. Większość złożonych darów przekazaliśmy gminnym koordynatorom akcji. Jestem dumny z zaangażowania i hojności mieszkańców Ziemnic.

Akcja trwa nadal ( do odwołania )

WOK Ziemnice (świetlica) we czwartki i piątki w godzinach od 17.00 do 19.30.

Zbieramy ten sam asortyment ( bez kurtek zimowych)

Pilnie potrzebujemy poduszek, koców, kołder, pościeli, ręczników .

Proszę też o przyniesienie na piśmie deklaracji o chęci przekazania na rzecz uchodźców- łóżek, tapczanów, materaców, regałów, lodówek, pralek, odkurzaczy, żelazek. Deklaracje można składać również telefonicznie

Z poważaniem :

Andrzej Ostrowski

502 255 835

Budowlana droga dojazdowa do ul. Szampańskiej

Budowa hydroforni ( poprawa ciśnienia w wodociągu)

Przejęcie przez gminę działek pod ul. Miodową i Południową

Remont ścieżki rowerowej