Zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Ziemnice na dzień : 21.09.2023.
Zebranie rozpocznie się o godzinie 19.00 w świetlicy w Ziemnicach (WOK Ziemnice).
Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego w 2024 roku oraz podjęcie stosownej uchwały.
Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Ziemnice na rok 2024 wynosi 54 410,31 zł
Porządek Obrad :

  1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie jego prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad i wybór protokolanta.
  2. Informacja Sołtysa o wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu
    sołeckiego na 2024 rok.
  3. Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć.
  4. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami przedsięwzięć i wybór przedsięwzięcia ( przedsięwzięć) .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu soleckiego.
  6. Zamknięcie zebrania

Wniosek funduszu sołeckiego może zostać złożony do uchwalenia przez Sołtysa, Radę Sołecką i z
inicjatywy co najmniej 15 – tu dorosłych mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać zadania
do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realnie oszacować koszty
poszczególnych zadań. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy,
służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Kunice.


Sołtys Zygmunt Bystryk