Mamo, tato, już lato! -impreza Ziemnice

WOK w Ziemnicach, Sołtys oraz Radny zapraszają na imprezę sportowo-rekreacyjną :

Impreza osiedlowa rozpocznie się 29 czerwca o godz. 15:00 . Teren przy WOK Ziemnice.

Zebranie wiejskie -wybór Sołtysa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 609), w związku z 5 uchwały Rady Gminy Kunice Nr XX1X/163/05 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie statutu sołectwa Ziemnice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 112, poz. 2424) zmienionej uchwalą Rady Gminy Kunice Nr XXI/125/12 z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ziemnice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r., poz. 429) i uchwalą Rady Gminy Kunice Nr XXII/149/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ziemnice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013r., poz. 430)

zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie ZIEMNICE.

Zebranie odbędzie się w dniu:

25 CZERWCA 2024 r. (wtorek)

o godz. 17:00 w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ziemnicach

Proponowany porządek zebrania:

1) otwarcie zebrania wiejskiego,

2) wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego,

3) powołanie komisji skrutacyjnej,

4) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,

5) wybór sołtysa,

6) ustalenie liczby członków rady soleckiej,

7) zgłaszanie kandydatów na członków rady soleckiej,

8) wybór rady soleckiej,

9) sprawy różne,

10) zamknięcie zebrania wiejskiego.

W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie o godz. 17:30, tj. Po upływie 30 minut od pierwszego zebrania (jednak nie mniej niż 20 osób).

Informacja dotycząca osób uprawnionych do glosowania Prawo do glosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stale, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

Wójt Gminy Kunice /-/

Krzysztof BŁĄDZIŃSKI