wybrana w przedterminowych wyborach samorządowych

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Błądziński
Wice Przewodniczący – Andrzej Ostrowski
Wice Przewodniczący – Beata Orłowska – Mielniczuk

Komisja rewizyjna
Barbara Kulewicz – przewodnicząca
Anna Rakowska –Leputa
Władysław Kucy

Komisja skarg , wniosków i petycji
Grzegorz Sieradzki – przewodniczący
Andrzej Wójciak
Grzegorz Radziwanowski

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska
Tomasz Mesner – przewodniczący
Piotr Skorski
Krzysztof Pachołków
Krzysztof Błądziński
Anna Rakowska – Leputa

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Beata Orłowska – Mielniczuk – przewodnicząca
Kamil Bernacki
Andrzej Ostrowski
Mateusz Forgiel
Waldemar Pieczkiewicz

Radni wytypowani do Zgromadzenia Związku Komunalnego „ Wodociąg Lisowice”
Andrzej Ostrowski
Krzysztof Pachołków

Powołani Radni do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Ośrodka Zdrowia w Kunicach
Kamil Bernacki
Piotr Skorski
Andrzej Wójciak

Bardzo dziękuję Państwu za oddane  na mnie głosy.  Nie zawiodę.

Andrzej Ostrowski

W dni 06.12.2021 w Wiejskim Ośrodku Kultury – WOK- w Ziemnicach odbyła się zabawa „Mikołajkowa” dla naszych milusińskich, zorganizowana przez GOKiS Kunice. Mikołaj, chociaż był u nas po raz pierwszy, bez problemu trafił do naszej świetlicy. Paczki pełne słodyczy i zabawek, które przywiózł ze sobą ledwie mieściły się w saniach. W wesołej atmosferze Mikołaj rozdał paczki wszystkim obecnym na sali dzieciom. Dzieciaki w liczbie około 30 przyszły w towarzystwie rodziców albo dziadków. Po wręczeniu paczek rozpoczęła się super zabawa prowadzona przez „ Mikołaja” i „ Śnieżynkę”. W trakcie zabawy dzieci, rodzice i dziadkowie mogli skorzystać z poczęstunku. Były ciastka, cukierki, doskonała owocowa herbatka i kawa z expresu dla dorosłych. Zabawa we wspaniałej, rodzinnej atmosferze trwała ponad 2 godz. Z Mikołajem i Śnieżynką umówiliśmy się na przyszły rok.

Radość i szczęście dzieciaków widać na zdjęciach.

Od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00
W soboty od godziny 10:00 do 18:00
W poniedziałki, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy –nieczynne

Obecnie prowadzone są następująca zajęcia:

  1. Zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci, codziennie w godzinach pracy WOK – zajęcia prowadzi nasza pani „Świetliczanka” Bogusia Sobańska.
  2. „YOGA” – we środy od 1,30 do 18,30
  3. Zajęcia taneczne „ZUMBA” – w środy od godziny 18,30 do 20,00 Zajęcia prowadzi instruktorka Pani Patrycja Matejko
  4. Zajęcia wzmacniające mięśnie kręgosłupa „Zdrowy kręgosłup”, w piątki od 17:30 do 18:30
  5. Zajęcia „FITNES” – w piątki od godziny 18:30 do 20:00 – zajęcia prowadzi trenerka Aleksandra Wilczyńska
  6. Tenis stołowy dla dorosłych we wtorki od 18:00 do 20:00 oraz w innych terminach (które należy uzgodnić z panią Świetliczanką)
  7. Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży – codziennie w godzinach pracy WOK (Wtedy kiedy jest wolna sala)

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny:

  • Andrzej Ostrowski 502 255 835
  • Zygmunt Bystryk 603 796 692

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza do zawarcia umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. ZUK znajduje się Jaśkowicach Legnickich 49, jest czynny w dni robocze od 7-17 oraz w soboty od 9-11. Kontakt telefoniczny pod numerem 519 424 580, e-mail: biuro@zukkunice.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://zukkunice.pl/


W marcu 2021 Rada Gminy Kunice przyjęła uchwałę o powołaniu Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Spółka z o.o z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49. Właścicielem spółki jest w 100% Gmina Kunice.

Spółka została powołana do prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej gminy Kunice. Na początku Spółka będzie zajmować się administrowaniem i zarządzaniem sieciami wod-kan. Do czasu zatrudnienia właściwych pracowników i zakupu odpowiedniego sprzętu, część techniczną będzie wykonywać firma zewnętrzna (Hemiz Bis).

W przyszłości (bliżej nie określonej) Spółka ma się zająć innymi zadaniami komunalnymi, które są zadaniem gminy ( dbanie o gminne tereny zielone, odśnieżanie , drobne remonty dróg i chodników itp.)

31 maja Wójt gminy Kunice otrzymał decyzję z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „PGW Wody Polskie” zatwierdzającą taryfę cenową za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wzmiankowana taryfa została obliczona na podstawie wszystkich rzeczywistych, podanych przez gminę, kosztów prowadzenia gospodarki wod-kan. W formułowaniu wniosku skierowanego do Wód Polskich o zatwierdzenie taryfy nie uczestniczyła Rada Gminy a o wysokości taryfy Rada dowiedziała się, tak jak większość naszych mieszkańców, z internetu.

Taryfa, która ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata, okazała się bardzo wysoka (około 120% podwyżki). Jak wszyscy mieszkańcy gminy, którzy dowiedzieli się o wysokości taryfy byłem wściekły na Wójta za to, że nie konsultował się z Radą w sprawie złożonego wniosku w „Wodach Polskich” i byłem przekonany, że trzeba powołaną Spółkę zlikwidować. Po rozmowach z ludźmi, którzy się na tym znają i wiedzą jak funkcjonują tego typu spółki komunalne w ościennych gminach (Prochowice i Miłkowice) i jakie możemy mieć kłopoty w przypadku gdyby rzeczywiście Spółka była, na tym etapie, postawiona w stan likwidacji. Proces likwidacji spółki prawa handlowego jest długotrwały a powołanie nowego podmiotu, który przejął by jego obowiązki również wymaga czasu. Ponadto, taryfa która zatwierdzona została przez Wody Polskie w momencie likwidacji Spółki była by nieważna i nowy podmiot musiał by złożyć wniosek o nową taryfę (znowu czas). Powstał by niepotrzebny chaos. Dla tego z chłodną głową inaczej patrzę na zaistniałą sytuację . Natomiast nie dziwię się takiej reakcji społeczeństwa. Brak informacji dla mieszkańców Gminy i słaba komunikacja pomiędzy Wójtem a Radą Gminy spowodowała wielkie niezadowolenie, kryzys społeczny. Ale tworzenie teorii spiskowych i nie poparte dowodami pomówienia są zwykłym nadużyciem. Oczywiście osoby, które chcą się bawić w lokalną politykę i lubią afery i zadymy mają do tego prawo.

Wybraliście mnie Państwo abym Was reprezentował we władzach gminy i dbał o interes społeczny naszej miejscowości. Dlatego muszę podejmować rozsądne decyzje, które nie będą generować jeszcze większego problemu. Moje dotychczasowe starania i osiągnięcia widać na każdym kroku. Wiem też, że do zrobienia jest jeszcze wiele. Za brak informacji o powołaniu Spółki z mojej strony serdecznie przepraszam.

Na skutek ostrej reakcji mieszkańców i Rady Gminy, Wójt zaproponował dotację celową dla Spółki aby obniżyć koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków . Rada w stosownej uchwale przyjęła propozycję Wójta na sesji 24.06.2021 r. W efekcie czego za dostarczanie wody będziemy płacić więcej niż dotychczas o 1,08 zł (dopłata 4 złote do m³ wody) natomiast za odprowadzanie ścieków 2,46 zł więcej (dopłata 4 zł do m³ ścieków). Z budżetu Gminy co miesiąc, będzie przekazana Spółce dotacja celowa na pokrycie różnicy pomiędzy ceną z taryfy a ceną faktycznie płaconą przez mieszkańców. Dodatkowo została obniżona opłata abonamentowa do wody o 2,70 zł i do kanalizacji też o 2.70 zł.

Podwyżka wody dotyczy 3 miejscowości dla, których dostarczana jest woda z Legnicy (Grzybiany, Kunice i Ziemnice). Pozostałym 10 miejscowościom woda dostarczana jest przez Związek Komunalny Wodociągi Lisowice (niezależnie od Spółki) i tam jeszcze przez 2 lata obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Wysokość opłaty za odprowadzanie ścieków jest jednakowa dla całej gminy. W tych dziesięciu miejscowościach po wyjaśnieniu sytuacji i informacji o dofinansowaniu opłaty za odprowadzanie ścieków skala niezadowolenia znacznie zmalała.

Otrzymaliście Państwo pismo od ZUK w Kunicach z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na jej podstawie Zakład Usług Komunalnych Spółka z o o będzie mogła sporządzić umowy cywilno prawne na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Pismo przewodnie do wniosku o zgodę na przetwarzanie danych osobowych , było niestety bardzo nieprofesjonalne, chociaż sporządzone przez kancelarię prawną. Zawierało również nieprawdziwe informacje o możliwości odcięcia wody.
Ale drodzy Państwo mimo tego możecie taką zgodę podpisać i dostarczyć do ZUK w Jaśkowicach nr 49 albo do Urzędu Gminy. Będziecie Państwo wtedy mieli pewność, że wasze dane nie trafią w niepowołane ręce. Decyzja należy do Państwa.

ZUK w Kunicach Spółka z o.o. ma prawo naliczać opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków od dnia 25.06.2021. Proszę o zanotowanie stanu licznika na ten dzień i o przesłanie go pani Dorocie Gaci, która jest pracownikiem ZUK w Kunicach Sp. z o.o.

Mieszkańcy ul. Radosnej i Szczęśliwej zaprosili mnie na spotkanie w sprawie podwyżki wody i powołania w/w Spółki. Na tym spotkaniu we wtorek 22.06.2021 przekazałem posiadane informacje i odpowiedziałem na szereg zadanych pytań. Efektem tego, bardzo burzliwego spotkania było sformułowane na piśmie i podpisane przez 27 osób, zobowiązanie mojej osoby do złożenia na najbliższej sesji Rady Gminy Kunice wniosku o likwidację powołanej w marcu spółki. Podpisy w tej sprawie zbierane były również w Kunicach na zebraniu, które odbyło się dzień później. Łączne zebrano około 185 podpisów.
Złożyłem taki wniosek i czekam na interpretację prawną, ze strony Urzędu Gminy w tej sprawie.

Przedstawiciel protestujących mieszkańców, obecnych na sesji w dniu 24.06.2021 wśród, których znaczącą grupą byli Ziemniczanie, zażądał przedstawienia założeń ekonomicznych (biznes planu) potwierdzających zasadność powołania Spółki komunalnej w naszej Gminie. Prezes i Wójt dostali na to dwa tygodnie czasu.

Drodzy sąsiedzi proszę o rozwagę i ostudzenie niepotrzebnych emocji.

Z pozdrowieniami Andrzej Ostrowski
Przewodniczący Rady Gminy Kunice

Urząd Gminy Kunice opublikował obwieszczenie w sprawie lokalizacji PSZOK w Ziemnicach. Z tekstem obwieszczenia można zapoznać się pobierając poniższy dokument PDF:

Na zebraniu wiejskim w dniu 24.09.2019 r. podjęta została Uchwała o wykorzystaniu kwoty 37 143,55 zł funduszu sołeckiego w roku 2020.

W trakcie obrad zaproponowano następujące przedsięwzięcia na przyszły rok:
Sołtys wsi Ziemnice zaproponował dwa przedsięwzięcia:
a) Zakup urządzeń niezbędnych do organizacji integracyjnych imprez plenerowych za kwotę 7143,55 zł (grill gazowy, namiot 6/3 oraz 10 kompletów stołów i ławek typu piwnego).
b) Budowa budynku gospodarczego z wiatą przy budowanej świetlicy. Budynek gospodarczy 5.50 x 3.00 i wiata 9.00 x5.50, za kwotę 30 000 zł.

Grupa mieszkańców (26 osób) z ul. Nizinnej złożyła wniosek o przyjęcie do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2020 r przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Nizinnej” (Aleja drzew), za pełną kwotę przeznaczoną dla naszej miejscowości na rok 2020 – 37 143,55 zł.

W wyniku głosowania, przedsięwzięcie grupy mieszkańców ul. Nizinnej zostało przyjęte do realizacji. Mieszkańcom ul. Nizinnej gratulujemy udanej „mobilizacji”.

Za przedsięwzięciem głosowało 26 osób; przeciw było 13 osób i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uprawnionych do głosowania na sali było 41 osób.

Przewodniczący zebrania wiejskiego
Zygmunt Bystryk