Opłata od posiadania psów

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje Uchwała NR XXII/134/12 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Stawka roczna wynosi 30,00 zł od jednego psa posiadania przez osobę fizyczną.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku (nabycia psa).

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała okoliczność uzasadniająca powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Informuje sę, że wpłaty należy dokonywać w terminie do 31 marca 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Kunicach na rachunek: 70 8649 1028 2001 0000 0228 0004
lub u sołtysa.

Całą treść ogłoszenia znajdziecie państwo tutaj.

Plan odnowy do pobrania

Jeśli chcesz zapoznać się z tekstem „Planu odnowy miejscowości Ziemnice na lata 2012-2020” kliknij >>pobierz<< (44 MB).

Komunikaty

Informacja w sprawie napraw gwarancyjnych dróg osiedlowych. Generalny wykonawca dróg na osiedlu Ziemnice – Zakład Drogowy Siedlecki z Lubonia deklaruje naprawę dróg i usunięcie wszelkich mankamentów do końca października 2010 r. Również w ul. Ogrodowej zostaną załatane dziury do końca września 2010r.

Prośba, apel i przypomnienie dla mieszkańców Ziemnic, którzy zapominają zadbać o porządek na chodniku i o drożność  korytka ściekowego  przy swojej posesji. Aby było estetycznie i czysto na chodnikach wystarczy aby każda rodzina poświęciła około 20 minut miesięcznie. Bardzo prosimy o dopełnienie swoich obowiązków. Podstawa prawna  Uchwała Rady Gminy Kunice  w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunice (Nr XIV/83/08 z dnia 21 lutego 2008).

Apel fundacji Państwo Obywtelskie

Apel fundacji Państwo Obywatelskie – Narodowy Program Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym –pobierz plik pdf

Apel do przesłania – pobierz plik pdf