Uchwała zebrania wiejskiego w Ziemnicach

Uchwała nr 1 /2010
Zebrania wiejskiego w Ziemnicach z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie uchwalenia wniosku na uruchomienie środków funduszu soleckiego.

Na podstawie ar. 4 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim i uchwały Rady Gminy z dnia 30 marca 2010 r. nr XXXVIII/230/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kunice na rok budżetowy 2011 środków stanowiących fundusz sołecki, Zebranie Wiejskie wsi Ziemnice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgłaszamy wniosek na uruchomienie środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011 na następujące zadania:

1. Budowa placu zabaw przy ul. Stromej – Etap II
a) Koszt materiałów – 17000 zł (fundusz sołecki)
b) Koszt robocizny – 3600 zł (wkład własny)

2. Budowa traktu pieszego łączącego ul. Pod Wzgórzem i tereny zielone ( park centralny) ETAP I
a) Koszt materiałów – 950 zł (fundusz sołecki)
b) Koszt robocizny  – 900 zł (wkład własny)

Kosztorys zadań 1 i 2

Zadanie nr 1

Koszt zakupu materiałów :
a) 60 mb ogrodzenia – 3000 zł
b) 110  mb obrzeży chodnikowych – 1100 zł
c)  25 ton mieszanki kamiennej – 700 zł
d) 15 ton miału kamiennego – 420 zł
e) Zestaw zabawowy  wraz z montażem – 10 000 zł
f) Huśtawka – 880 zł
g) Ławki 2 szt. – 900 zł
Łącznie : 17000 zł

Koszty robocizny
a) Montaż obrzeży – 1000 zł
b) 10 godzin pracy koparko ładowarki – 1000 zł
c) Prace społeczno-użyteczne – 1600 zł
Łącznie: 3600 zł

Zadanie 2 Etap I.

Koszt zakupu materiałów
a) Belki z drewna impregnowanego – 400 zł
b) Słupki metalowe do barierek – 150 zł
c) Cement, piasek i żwir  – 400 zł
Łącznie: 950 zł

Koszt robocizny
a) Uporządkowanie terenu – 200 zł
b) Montaż  schodów – 700 zł
Łącznie: 900 zł

Razem:  zadanie 1 i 2 -17950 złotych plus wkład własny : 4500 złotych

Uzasadnienie:

Realizacja powyższych zadań poprawi estetykę i funkcjonalność traktów pieszych oraz terenów przeznaczonych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Ziemnic na „Zieleń urządzoną wysoką”.  W miejscowości w której  mieszka około 30 dzieci w wieku od 1 do 8 lat plac zabaw dla naszych  najmłodszych dzieci jest niezbędny, do zapewnienia im bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zabawy i jednocześnie miejsca wypoczynku dla rodziców i opiekunów naszych milusińskich. W miejscowości w której co roku  buduje się około 10-15 domów i proporcjonalnie przybywa mieszkańców należy stworzyć warunki do popołudniowego i sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Wieś Ziemnice to praktycznie nowa miejscowość, w której od podstaw będziemy budować całą infrastrukturę towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej. Na osiedlu Ziemnice I w najbliższym czasie należy wybudować ścieżki pieszo rowerowe, skwery, place zabaw, tereny sportowe, klub osiedlowy oraz urządzić tereny zielone. Część tych zadań dzięki funduszowi sołeckiemu i ofiarności oraz zaangażowaniu mieszkańców naszej miejscowości wykonanych zostanie w tym i przyszłym roku.

Mieszkańcy Ziemnic i firmy  związane z branżą budowlaną zadeklarowały znaczną pomoc  w wykonaniu powyższych zadań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego
Andrzej Ostrowski

You may also like...