Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ujęcia w budżecie na 2023 r dokończenia budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej działka nr 416/10 , 417/9, 416/11, 417/9, 416/9 oraz budowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej – działka nr 519/1 i 519/2 obręb Grzybiany wieś Ziemnice.

Uzasadnienie :

Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej było w planie inwestycji drogowych w roku 2021 . Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę. Niestety zaoferowana kwota wykonania nawierzchni drogowej, przekraczała zaplanowany budżet na to zadanie o 40 tys. zł ( około 30% ) W tym czasie zarządzała gminą Pani Komisarz i nie podjęła decyzji o zwiększeniu kwoty na to zadanie .

Przy ul. Szczęśliwej do wykonania jest 95 mb głównej drogi o szerokości 5 m z kostki betonowej i około 170 mb tzw. „sięgaczy” o szerokości 3 m też z kostki betonowej. Projekt techniczny i pozwolenie na budowę obejmuje całość zadania.

O budowę nawierzchni drogowej na ul. Łąkowej mieszkańcy ubiegają się od co najmniej 10 lat.

W 2021 roku został wykonany drogowy projekt techniczny . Do wykonania jest 180 mb nawierzchni drogowej o szerokości 5 m. Przy ul. Łąkowej wszystkie działki są zabudowanie i zamieszkałe.

Proszę o ujęcie wykonanie tych dwóch małych inwestycji w budżecie na 2023 r.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski