Prace związane z realizacją zadań przyjętych przez mieszkańców Ziemnic w ramach „Funduszu sołeckiego” na rok 2010 przebiegają powoli, ale w miarę sprawnie. Jak dotąd zagospodarowany został skwerek przy ul. Pod Wzgórzem i pieszociąg łączący ul. Łagodną z ul. Pod Wzgórzem. Na skwerku rozwieziono i rozplantowano na folii 50 ton otoczaka. Ułożono 75 metrów bieżących obrzeży chodnikowych w obrębie skwerku i poprawiono nawierzchnię traktu pieszego na odcinku od Łagodnej do ul. Pod Wzgórzem, poprzez dosypanie warstwy około 5 cm miału bazaltowego (50 ton) . W tym zadaniu pozostały jeszcze do wykonania dwa chodniki po obu stronach traktu pieszego (około 80 m²) i drobne prace porządkowe.

Rozpoczęliśmy również drugie zadanie tzn. trakt pieszy między ulicami Stokową i Łagodną. Na razie, dzięki ofiarności właścicieli dużych firm budowlanych mieszkających w Ziemnicach, wyrównany został cały obszar pieszociągu. W najbliższym czasie zostanie wykorytowana ścieżka (90 mb) o szerokości 3 m i fragmenty chodników przy ul. Łagodnej i przy ul. Stokowej. Zaplanowaliśmy, że ścieżka po obu stronach będzie ograniczona obrzeżami i utwardzona kamieniem bazaltowym. Zamówiono 200 metrów bieżących obrzeży chodnikowych oraz 75 ton mieszanki bazaltowej.

Nowo wybudowana ścieżka przy ulicy Pod Wzgórzem.                                                                fot. Łukasz Łuczkiewicz

Wiele prac w ramach tego zadania będzie do wykonania w tzw. „czynie sąsiedzkim”. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców ul. Pod Wzgórzem, Bocznej i Ogrodowej było delikatnie mówiąc słabiutkie.

Niestety nie mamy kiedy lub nie chcemy poświęcić swojego prywatnego czasu dla lokalnej społeczności. W wartość zadań z tegorocznego funduszu sołeckiego wkalkulowana była nasza nieodpłatna praca. Bez naszej nieodpłatnej pracy nie uda się w 100 % wykonać wszystkiego co wspólnie zaplanowaliśmy.

Wszyscy jesteśmy mocno zapracowani, a w sobotę potrzebujemy chwili wytchnienia tylko dla siebie i dla rodziny. Istnieje możliwość, aby dobrowolnie do prac społecznych zatrudnić kogoś na swoje miejsce lub wpłacić ekwiwalent pieniężny za 5 godzin pracy w wysokości 50 zł od każdej rodziny. Ewentualne dobrowolne wpłaty można składać za pokwitowaniem u sołtysa. Rada sołecka w waszym imieniu zatrudni firmę lub osoby fizyczne do wykonania zaplanowanych prac. Oszacowaliśmy, że gdyby dorosły przedstawiciel każdej rodziny mieszkającej w Ziemnicach odpracował nieodpłatnie 5 godzin (w roku) lub opłacił zastępcę, można by bez trudu wykonać zaplanowane zadania na rok 2010 i z większym optymizmem myśleć o zagospodarowaniu funduszu sołeckiego na rok następny.

Fundusz sołecki dla Ziemnic na 2011 r. wynosi 17950 zł. Już teraz prosimy mieszkańców Ziemnic o zastanowienie się nad zadaniami do wykonania w roku 2011. Do 30 września zebranie wiejskie mieszkańców musi zatwierdzić plan działania na przyszły rok. Wiele jest jeszcze do zrobienia.

Zdaniem rady sołeckiej należało by wykonać następujące zadania :

  1. Dokończyć zagospodarowywanie pozostałych traktów pieszych.
  2. Koniecznie wybudować plac zabaw dla maluchów (w Ziemnicach mieszka około 30 dzieci w wieku od 0 do 6 lat)
  3. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od Legnicy do ul. Ogrodowej w Ziemnicach (z wiarygodnych źródeł wiadomo, że Wójt gminy Kunice zarządził sporządzenie dokumentacji projektowej jeszcze w tym roku a realizacja tego zadania będzie finansowana z innych niż fundusz sołecki źródeł).

W wymyślaniu zadań do wykonania w 2011 r. prosimy brać pod uwagę skromne środki finansowe (17950 zł) oraz słabą aktywność mieszkańców Ziemnic w pracach społeczno-użytecznych. Pomysły prosimy kierować na piśmie do sołtysa lub pocztą elektroniczną pod adres andrzejosoltys@wp.pl .

Ogłoszenie w sprawie godziny, daty i miejsca zebrania ukaże się z tygodniowym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, na słupach ogłoszeniowych. Dodatkowo ogłoszenia zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych.