Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. (czwartek) o godzinie 19:00 w sali świetlicy wiejskiej w Ziemnicach przy ul. Ogrodowej 6.

Tematem zebrania będą sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2022.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców miejscowości Ziemnice.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Fundusz sołecki

W kwietniu 2009 roku weszła w życie rządowa Ustawa o „Funduszu sołeckim” (Dz. U. Nr.52. poz420), która pozwala Radom gmin wyodrębnić w budżecie gminy środki na potrzeby poszczególnych miejscowości. Pieniądze rozdzielone są na poszczególne miejscowości proporcjonalnie do ilości mieszkańców.

Kwota przypadająca na wieś Ziemnice w roku 2022 wynosi 44 693,80 zł.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku do wójta gminy w terminie do 30.09.2021 w oparciu o Uchwałę zebrania wiejskiego.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Podjęte zadania mogą być finansowane również z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez radę sołecką, pozyskane od sponsorów lub stowarzyszeń. Głównym założeniem funduszu sołeckiego jest pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wkład własnej pracy we wspólne przedsięwzięcia.

Wniosek z zadaniami do przegłosowania na zebraniu wiejskim może składać :

  1. Sołtys wsi
  2. Rada sołecka
  3. Grupa mieszkańców Ziemnic (co najmniej 15 osobowa)

Przedsięwzięcia muszą spełniać 3 warunki:

  1. Muszą być usytuowane na działkach należących do Gminy Kunice
  2. Muszą być zadaniem własnym gminy
  3. Wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć w 2022 r – 44 693,80 zł.

Wnioski łożone na piśmie muszą zawierać:

  • nazwę przedsięwzięcia
  • kosztorys przedsięwzięcia
  • kilku zdaniowe uzasadnienie (co będzie efektem działania, i ilu mieszkańcom to zadanie będzie służyć)

Propozycją sołtysa Ziemnic na wykorzystanie kwoty funduszu sołeckiego jest budowa ogrodzenia wokół Domu Kultury przy ul. Ogrodowej oraz doposażenie kuchni i sal w w/w obiekcie.

Drodzy mieszkańcy Ziemnic proszę abyśmy zgodnie, w sposób demokratyczny wybrali najpilniejsze do wykonania zadania, które poprawią bezpieczeństwo, estetykę i jakość życia naszych mieszkańców.

Zygmunt Bystryk – Sołtys