Wójt Gminy Kunice wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kunice, drogą pocztową na adres urzędu, za pomocą platformy ePUAP, a także pocztą elektroniczną do dnia 28 sierpnia 2019 r.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się, że szczegółami obwieszczenia w tym odnośniku: Obwieszczenie GP.6720.1.9.2019.