Wielu z nas zastanawia się w jaki sposób obliczany jest podatek od nieruchomości czy podatek rolny, który co roku wpłacamy na konto gminy. Zacznijmy od podatku rolnego. Podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego (dla rolników) jest cena 1 kwintala (100 kg) żyta przyjętego z Komunikatu prezesa GUS a dotyczącego średniej ceny skupu żyta w trzech pierwszych kwartałach roku poprzedniego w całej Polsce (na rok 2010 34,10 zł). Rada Gminy na sesji uchwala obowiązującą cenę żyta do obliczenia podatku w gminie Kunice na dany rok. W roku 2010 jest to kwota 34,10 zł. Rada Gminy może uchwalić stawkę niższą lub równą stawce podanej przez GUS ale nie ma uprawnień do podniesienia tej stawki.
Obliczmy  przykładowo  podatek hipotetycznego rolnika X który posiada 7 hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych .

Roczny wymiar podatku rolnego = cena żyta * 2,5 ( współczynnik dla właścicieli gruntów rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego) * ilość hektarów przeliczeniowych

Podatek = 34,10 * 2,5 * 7,0 = 597 złotych

A więc rolnik X zapłaci w roku podatkowym 2010 kwotę 597 złotych (w zaokrągleniu do 1 zł)podatku od gruntów w czterech kwartalnych ratach. Równie prosty jest sposób obliczenia podatku od nieruchomości. W tym przypadku podstawą do obliczenia wymiaru podatku są stawki uchwalone przez Radę Gminy w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych. I tu  Rada Gminy może tylko obniżyć lub przyjąć proponowaną przez Ministra Finansów stawkę.
Na podatek od nieruchomości składają się następujące elementy:

 1. Podatek od gruntów tzw. pozostałych budowlanych (B, Bp, Bz, Ba, Bi)
  • tereny mieszkaniowe w 2010 r. – 0,27 zł za m² ,
  • tereny rolne (liczone podobnie jak podatek rolny ale ze współczynnikiem 5 dla właścicieli gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego).
 2. Podatek od budynków
  • budynki mieszkalne w 2010 r. – 0,55 zł za 1m². powierzchni użytkowej (pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m),
  • budynki mieszkalne w 2010 r. – 0,275 za m² powierzchni użytkowej (pomieszczenia o wysokości 1,40 m  do 2,20m , pomieszczenia o wysokości do 1,40 m – stawka podatku 0zł),
  • budynki pozostałe (garaże wolnostojące i inne budynki gospodarcze o wysokości 2,20 m) w 2010 r. – 4,50 zł za 1m²,
  • budynki pozostałe ( garaże wolnostojące i  inne budynki gospodarcze o wysokości od 1,40 do 2,20 m) w 2010 r. – 2,25 zł za 1m².

Dodatkowo naliczany jest podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,72 zł za m² .
 2. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 19 zł za m² powierzchni użytkowej.

Rozróżnia się jeszcze szereg innych rodzajów podatków gruntowych i od nieruchomości ale one nie dotyczą mieszkańców Ziemnic.
Obliczymy teraz przykładowo wymiar podatku dla nieruchomości zabudowanej  pana Y . Działka  o powierzchni ogólnej 1000 m² w tym terenów mieszkaniowych 500 m² oraz terenów rolnych 500 m²(0,0500ha) Pan Y w informacji podatkowej złożonej w gminie podał, że budynek, który stoi na tej działce ma 200 m² powierzchni użytkowej (2,20 m) i 70 m² (1,40-2,20) m² Y posiada również garaż wolnostojący o powierzchni 28 m² (2,20m).

Podatek gruntowy = 500m² * 0,27zł + 34,10 zł * 5 * 0,0500ha = 135zł + 8,52zł = 144 zł(w zaokrągleniu 1zł)

Podatek od budynku = 200m² * 0,55 zł + 70m² * 0,275 zł + 28m² * 4,50zł = 110 zł + 19,25zł +126 zł =255 zł

Roczny podatek od nieruchomości łącznie wynosi 399 zł płatny w czterech kwartalnych ratach.

Gdyby garaż pana Y był częścią budynku mieszkalnego, powierzchnię garażu przyjmuje się jako mieszkalną powierzchnię użytkową .
W tym przypadku podatek pana Y wyglądał by następująco:

Podatek gruntowy = 500m² * 0,27zł + 34,10 zł * 5 * 0,0500ha = 135zł + 8,52zł = 144 zł( w zaokrągleniu 1zł)

Podatek od budynku = 200m² * 0,55 zł + 70m² * 0,275 zł + 28m² * 0,55 = 110 zł + 19,25zł + 15,40 zł = 145 zł

Łącznie 289 zł

Jak wynika z powyższego tekstu sołtys i Rada sołecka nie ma najmniejszego wpływu na wymiar podatku naliczany mieszkańcom w swojej miejscowości.