Zebranie

Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12.09.2018 (środa) o godzinie 20:00 na sali świetlicy wiejskiej w Grzybianach przy ul. Legnickiej.

Tematem zebrania będą sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2019.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców miejscowości Ziemnice. Proszę o przekazanie informacji najbliższym sąsiadom.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Fundusz sołecki

Kwota przypadająca na wieś Ziemnice w roku 2019 wynosi 34178,10 zł.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku do wójta gminy w terminie do 30.09.2018 w oparciu o Uchwałę zebrania wiejskiego.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Podjęte zadania mogą być finansowane również z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez radę sołecką, pozyskane od sponsorów lub stowarzyszeń. Głównym założeniem funduszu sołeckiego jest pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wkład własnej pracy we wspólne przedsięwzięcia.

Wniosek z zadaniami do przegłosowania na zebraniu wiejskim może składać:

 • Sołtys wsi
 • Rada sołecka
 • Grupa mieszkańców Ziemnic (co najmniej 15 osobowa)

Przedsięwzięcia muszą spełniać 3 warunki:

 1. muszą być usytuowane na działkach należących do Gminy Kunice,
 2. muszą być zadaniem własnym gminy,
 3. wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć w 2019 roku kwoty 34 178,10 zł.

Wnioski łożone na piśmie muszą (bezwarunkowo) zawierać:

 1. Nazwę przedsięwzięcia
 2. Kosztorys przedsięwzięcia
 3. Kilkuzdaniowe uzasadnienie (co będzie efektem działania, i ilu mieszkańcom to zadanie poprawi warunki życia itp.)

Sołtys Zygmunt Bystryk proponuje następujące przedsięwzięcia:

 • Wykonanie ścieżki pieszo – jezdnej od istniejącej ścieżki do ul. Nizinnej. 70 mb ścieżki szerokości 3 m. (200 m. kw. – oferta na 20 000 tys. zł brutto.
 • Zagospodarowanie i doposażenie gminnej działki rekreacyjnej przy ul. Szczęśliwej. Koszt zadania 14 178,10 brutto + praca własna mieszkańców.

Radny Andrzej Ostrowski