Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę, 20.09.2017 r o godzinie 20:00 na sali świetlicy wiejskiej w Grzybianach przy ul. Legnickiej.

Tematem zebrania będą sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2018.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców miejscowości Ziemnice.
Proszę o przekazanie informacji najbliższym sąsiadom.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

 

Fundusz sołecki

W kwietniu 2009 roku weszła w życie rządowa Ustawa o „Funduszu sołeckim” (Dz. U. Nr.52. poz420) , która pozwala Radom Gmin wyodrębnić w budżecie gminy środki na potrzeby poszczególnych miejscowości. Pieniądze rozdzielone są na poszczególne miejscowości proporcjonalnie do ilości mieszkańców.

Kwota przypadająca na wieś Ziemnice w roku 2017 wynosi 25 874,16.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku do wójta gminy w terminie do 30.09.2017 w oparciu o Uchwałę zebrania wiejskiego.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Podjęte zadania mogą być finansowane również z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez radę sołecką, pozyskane od sponsorów lub stowarzyszeń. Głównym założeniem funduszu sołeckiego jest pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wkład własnej pracy we wspólne przedsięwzięcia.

Wniosek z zadaniami do przegłosowania na zebraniu wiejskim może składać:

  • Sołtys wsi,
  • Rada sołecka.
  • Grupa mieszkańców Ziemnic (co najmniej 15 osobowa).

Przedsięwzięcia muszą spełniać 3 warunki:

  • muszą być usytuowane na działkach należących do Gminy Kunice,
  • muszą być zadaniem własnym gminy.

Wartość przedsięwzięcia w 2018 r nie może przekroczyć w 31 353,55 zł.

Wnioski złożone na piśmie muszą (bezwarunkowo) zawierać:

  1. Nazwę przedsięwzięcia
  2. Kosztorys przedsięwzięcia
  3. Kilkuzdaniowe uzasadnienie (co będzie efektem działania, i ilu mieszkańcom to zadanie poprawi warunki życia itp.)

Radny Andrzej Ostrowski